Algemene voorwaarden

VERKOOPSVOORWAARDEN

Alle leveringen gebeuren op basis van onderstaande verkoopsvoorwaarden, waarvan de koper erkent kennis te hebben genomen en waardoor hij verklaart gebonden te zijn.

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

De koper dient de goederen grondig te controleren bij de levering. Inontvangstname van de goederen houdt de aanvaarding ervan in en dekt alle zichtbare en onzichtbare gebreken.

Behoudens andersluidende overeenkomst geschiedt de levering van de verkochte goederen op de zetel van Wim Van Doninck Comm.V., namelijk te 2018 Antwerpen, Korte Altaarstraat 9.

Onverminderd eerdere aanvaarding, houdt geheel of gedeeltelijke betaling steeds de aanvaarding in van de factuur en de geleverde goederen, alsook de bevestiging dat Wim Van Doninck Comm.V. de gefactureerde goederen geleverd heeft.

Alle verkochte goederen blijven eigendom van Wim Van Doninck Comm.V. zolang de volledige prijs (hoofdsom, vermeerderd met evenutele intresten, schadevergoeding en kosten) niet betaald is. Dit eigendomsvoorbehoud belet niet dat alle risico op de koper overgaat op het ogenblik van de totstandkoming van de overeenkomst of, bij niet geïndividualiseerde goederen, vanaf de individualisatie.

Alle facturen dienen betaald te zijn aan Eigenzinnige Wijnen met een Verhaal binnen de 5 dagen na factuurdatum, tenzij anders bedongen.

Bij gehele of gedeeltijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd met 12% interest per jaar en een schadebeding van 10% met een minimum van 30 euro en worden eventuele andere openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.

Elke klacht of protest dient te geschieden bij aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na factuurdatum. Na verloop van deze termijn wordt de factuur geacht onherroepelijk aanvaard te zijn door de schuldenaar.

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen worden uitsluitend door de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen gebracht.

© 2020 - 2024 monvinswebwinkel | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel